Dostanete viac ako účtovníctvo
Pridávame hodnotu tým, ktorí ju využijú na tvorbu nových hodnôt pre ostatných

Jednoduché účtovníctvo


Aby sme mohli znížiť administratívnu záťaž zo všetkých strán, šetriť čas a predovšetkým peniaze, preto používame online faktúry. Takto sa zrýchli komunikácia medzi vami, nami a vašimi zákazníkmi.
Jednoduché účtovníctvo v sebe zahŕňa napr. vykonávanie týchto činnosti:

 • vedenie peňažného denníka a pokladničnej knihy
 • evidencia knihy pohľadávok a záväzkov, evidencia DPH
 • daňové priznanie z príjmov FO a daňové priznanie k DPH
 • vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo


Už žiadne zasielanie faktúr poštou, kuriérom alebo osobne. Poskytneme vám náš vlastný online systém fakturácie, vďaka ktorému môžete jednoduchšie a elektronicky posielať faktúry svojim zákazníkom alebo odberateľom.
Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa tieto činnosti:

 • kniha prijatých a odoslaných faktúr
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku a skladu
 • evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k DPH
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov PO
Účtovné poradenstvo


 • optimalizácia daňovej povinnosti v zmysle legislatívnych možností
 • zodpovedanie otázok o účtovníctve, mzdách, daniach a odvodoch
 • poradenstvo v oblasti optimalizácie a možnosti znižovania nákladov
 • príprava potrebných podkladov pre úvery
 • rekonštrukcia účtovníctva
Daňové priznanie


 • daňové priznanie k DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
 • súhrnný výkaz pre DPH
 • registrácia k DPH

Tvorba výkazov a hlásení


 • spracovanie výkazov a reportov podľa vašich požiadaviek
 • vypracovanie mzdových výkazov a hlásení
 • vypracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR


Mzdy a personalistika


 • registrácia a evidencia zamestnancov
 • výpočet a spracovanie miezd
 • príprava výkazov pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Založenie s.r.o.


Neviete, čo, kde a ako? Založenie s.r.o. urobíme kompletne za vás:
 • oboznámenie s krokmi súvisiacimi so založením spoločnosti
 • zastupovanie na jednotlivých úradoch
 • príprava a vypracovanie potrebných dokumentov
 • vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • podanie návrhu na zápisu spoločnosti na súde


Konkurzy a likvidácie firiem


 • príprava na vstup do likvidácie a konkurzu
 • zabezpečenie vstupu do likvidácie vrátane všetkých zmien a oznámení
 • jednanie s veriteľským výborom
 • ekonomické poradenstvo počas celej likvidácie a konkurzu
 • komunikácia so štátnymi orgánmi
 • správa likvidátora, rozhodnutia valného zhromaždenie
 • ukončenie likvidácie, resp. konkurzu